Dobór ochronników słuchu

Ochronniki słuchu są najprostszym i najszybszym sposobem ochrony narządu słuchu przed skutkami oddziaływania hałasu. Zgodnie z Rozporządzeniem M P i P S z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844) pracodawca ma obowiązek „zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas”. Sam zakup ochronników słuchu nie gwarantuje jednak skutecznej ochrony przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkowania. Nieprawidłowo dobrane ochronniki nie tylko nie gwarantują oczekiwanego poziomu zabezpieczenia przed skutkami działania hałasu, ale także powodują dyskomfort spowodowany izolacją akustyczną, co przekłada się na niechęć stosowania przez pracowników.Rozwiązaniem tego problemu jest dokładna analiza wielkości  charakteryzujących hałas na danym stanowisku i prawidłowe dobranie ochronników, tak aby zapewnić odpowiedni poziom tłumienia przy zachowaniu komfortu użytkowania.

Wszystkim klientom którzy zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty oferujemy bezpłatnie sporządzenia opracowania  pozwalające na prawidłowy dobór ochronników słuchu na stanowiskach pracy, w zależności od poziomu hałasu. Opracowanie nie jest objęte zakresem akredytacji.